نوجوانان عزیزنوجوانان عزیزحکم اعدام شیخحکم اعدام شیخانسان سازی انسان سازی اگر در جوانی انسان مهذب شد، شداگر در جوانی انسان مهذب شد، شدتهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!شب یلدای زندگیشب یلدای زندگیفرصت تهذیبفرصت تهذیبمعنای حقیقی روزهمعنای حقیقی روزهعدم تربیت صحیحعدم تربیت صحیح تهذیب صفحه 2