روحیه خودباوری

خودتان به فکر بیفتید که برای خودتان انجام بدهید. کارهای خودتان را می‌توانید انجام بدهید. گمان نکنید که ما حتماً باید همه چیزمان را از دیگران بگیریم. 14 آبان 1359

You must think of doing things for yourselves. You can do your own work yourselves. Do not think that you must definitely get everything from others.
No; you must think of making everything you need by your own hands.November ۵, ۱۹۸۰ 
دریافت طرح
اشتراک روحیه خودباوری
کلیدواژه:
خودکفاییخودباختگیخودباوریوابستگیوابستگی به دنیاوابستگی اقتصادیتولید ملیاهمیت تولید داخلی