وابسته به شرق و غرب نباشید

نویسنده‌های ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتی که ایستاده و نمی‌خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که می‌توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. 29 دی 1359

فالیوم یستطیع کتّابنا ان یقدّموا اعظم خدمه لهذه الامه التی تقف فی وجه الغرب والشرق ولا ترید ان تخضع لهم. یستطیعون إعطاءها الامل بانها قادره علی المضی قدماً دون الحاجه للشرق والغرب. ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۱

The greatest service that our writers can render is to give hope to this nation that is standing up to the East and the West and does not want to be under an eastern or western system, that it can be independent of them until the very end. January 19, 1981

دریافت طرح
اشتراک وابسته به شرق و غرب نباشید
کلیدواژه:
استقلالغربزدگیخودباوریوابستگیمقاومتنه غربی نه شرقی