مملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیریکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هاخشم مقدسخشم مقدسدر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدقبول قطعنامهقبول قطعنامهما شروع نکردیمما شروع نکردیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی