طبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیتلاشِ نافرجامتلاشِ نافرجاممی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کننداحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارتحقیر آمریکاتحقیر آمریکاوحشت ستمگرانوحشت ستمگرانحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهمنفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیا دشمن صفحه 2