عکس

حسینیه و خانه‌ی جماران

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل خویش در جماران در حاشیه یکی از دیدارها سال 1367 

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم