تجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامی

اگر خدای نخواسته، مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر داده‌اند، عمارت درست کرده‌اند و رفت و آمدهایشان مناسب شان روحانیت نیست، و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان. 25 تیر 1364

لو رای الناس لا سمح الله انَّ الساده قد غیّروا اوضاعهم وانشاوا العمارات وصارت تحرکاتهم غیر مناسبه لشانهم فسیزول ما کانوا یحسونه فی قلوبهم نحو علماء الدین، وإنَّ هذا الزوال یساوی زوال الإسلام والجمهوریه الإسلامیه. ۷ شوال ۱۴۰۵

If, God forbid, people observe clerics have changed their way of life, built their edifices and their associations are not befitting the clerics and lose their confidence in the clerics, this loss is equal to destruction of Islam and the Islamic Republic. 15 July 1985

دریافت طرح
اشتراک تجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
امام خمینیروحانیت و مسئولیت‌هاروحانیت و آفت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاساده زیستیروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هاروحانیتمنشور روحانیت