تولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکند

[می‌گویند] ما از خود هیچ نداریم، و باید همه چیز را از ابرقدرتهای غرب یا شرق بگیریم: علم را، تمدن را، قانون را، و پیشرفت را! و شما امروزِ سیاه ما را می‌بینید که در اثر این تفکر که بر ما تحمیل کرده‌اند هر چیز، اگر چه ممتاز باشد و از خودی باشد، به همین جرم مشتری‌اش کم است؛ و همین را اگر اسم غربی به آن بگذارند، مشتری زیاد پیدا می‌کند. 12 شهریور 1362

[یقولون] نحن لا قابلیه لنا علی صنع شی‏ء، وعلینا ان نحصل علی کل مانرید من القوی الکبری فی الشرق او الغرب. العلم، القوانین، التطور وکل شی‏ء. لقد نجحوا فی غرس هذا النمط من التفکیر فینا، لدرجه بات الاقبال علی شراء السلع والمنتجات الوطنیه حتی مع کونها ممتازه، قلیلٌ، ولو ان نفس هذا المنتج الصقت علیه احدی المارکات الغربیه لوجدت علیه اقبالًا کبیر. ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳

we have nothing of ourselves and should borrow everything from superpowers of the west or the east: science, civilization, law and development! You see our wretched state today when as the result of this mentality that has been imposed on us whatever we make, even of high quality, has few customers. If the same good has a western brand name, the customers rush to buy. 3 September 1983

دریافت طرح
اشتراک تولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکند
کلیدواژه:
امام خمینیخودباختگیخودبیگانگیخودباوریاقتصاد مقاومتیوابستگیاقتصاد اسلامیاقتصاد و مشارکت عمومی