خدمت به خلق الله، ثروت جاودان

یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است، خدمت به انسانهای محروم است. این است که برای انسان جاودان می‌ماند و در عالم دیگر به درد انسان می‌خورد. اموالی که انسان بگذارد و برود به درد انسان نمی‌خورد. اموالی که پیش بفرستد به درد انسان می‌خورد. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲

ان احد الجوانب المعنویه الکبری یتجسد فی خدمه خلق الله تعالی، فی خدمه المحرومین فما یُحفظ للإنسان وینفعه فی الآخره هو خدمه المحرومین. فما یجمعه الإنسان من مال وثروه یترکه فی النهایه ویذهب إلی مقرّه الاخیر. ۲۴ رجب ۱۴۰۳

The spiritual dimensions, the greatest of which is serving the creatures of God; serving the deprived human beings. This is what remains eternally for a person and which helps him in the after world. The wealth that a person leaves behind is of no use to him. The wealth of good deeds that he sends in advance shall be of use to him. 8 May 1983

دریافت طرح
اشتراک خدمت به خلق الله، ثروت جاودان
کلیدواژه:
مستضعفینجوانانروحیه انقلابیخدمت به مردم