جنگ ما و فلسطین

جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. ۳ اسفند ۱۳۶۷

حربنا سیکون لها تاثیرها فی فتح فلسطین. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

our war will lead to the conquest of Palestine. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک جنگ ما و فلسطین
کلیدواژه:
دفاع مقدسبیداری مسلمیندفاع مقدس و برکات آندفاع و ایستادگیفلسطین