اتحاد علیه نفوذ

باید همه بدون کوچکترین توقف و رکودی در از بین بردن نفوذ کشورهای اجنبی با هم متحد شویم. باید توجه داشت که شاه، این مملکت را چنان در دست اجانب قرار داده است که باید سالیان دراز با عوارضش مبارزه کرد و ما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم، باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ آمریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و فرهنگی را از بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هر چه زودتر برسد. ۹ اسفند ۱۳۵۷

فان علی الجمیع الاتحاد و مواصله السعی دون ادنی توقف او فتور للقضاء علی النفوذ الاجنبی فی البلاد بالکامل. ینبغی الالتفات الی ان الشاه السابق وضع البلاد بایدی الاجانب بصوره تجعل من الضروری العمل لسنوات طوال للقضاء علی آثار ذلک، و اذا اردنا تحقیق الاستقلال الحقیقی فان علینا السعی للقضاء علی کافه اشکال النفوذ الامریکی سواء فی المجال الاقتصادی او العسکری او السیاسی او الثقافی، و اننی آمل ان یتمکن الشعب الایرانی من تحقیق هذا الهدف الهام باسرع ما یمکن. ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹

We should be united in eradicating the influence of foreign countries from our country without faltering or pausing in the least. You must bear in mind that the Shah had placed this country at the aliens' disposal in such a way that, for a long time, we will have to deal with the damage done to it; and if we want to have true independence, we will have to make efforts to eradicate all traces of American influence whether economic, political, cultural or military. And I hope that the Iranian nation will achieve this important goal. 28 February 1979

دریافت طرح
اشتراک اتحاد علیه نفوذ
کلیدواژه:
استقلالنفوذمحور وحدتامام میراث فرهنگی نیست