آمریکا شیطان بزرگ است

کاخ سفید میزان تروریست و ضد آن را مخالفت با جنایاتش در سراسر جهان، و موافقت با آن می‌داند. ۲۵ مرداد ۱۳۶۴

فالقتله و مخالفوهم فی میزان البیت الابیض هم من یوافقونه او یخالفونه فی ممارسه الجرائم فی کل انحاء العالم. ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۵

 The criteria for being terrorist or anti-terrorist in the sight of White House may be found in efforts to raise voice against the White House across the world and to ensure its interests. 16 August 1985

 
دریافت طرح
اشتراک آمریکا شیطان بزرگ است
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکامدافعان حرمقاسم سلیمانیتروریست