به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید

مسلمانان تمامی کشورهای جهان، به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید؛ بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید؛ که عزت و حیات در سایه مبارزه است. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ایها المسلمون فی انحاء العالم! فلا تفکروا بالابقاء علی ما انتم فیه، و انما فکّروا بالفرار من الاسر و التحرر من العبودیه و التصدی لاعداء الإسلام، إذ ان العزه و الحیاه فی ظل النضال. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Muslims in all countries of the world, Do not think of maintaining the status quo; rather, think of escaping from captivity, deliverance from slavery and rising up against the enemies of Islam, as honor and life are under the aegis of struggle. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید
کلیدواژه:
اسلام و مسلمانانحجمبارزهبیداری مسلمینپذیرش قطعنامه 598