ابروی تو قبله نمازم باشدابروی تو قبله نمازم باشدخرید حجخرید حجطرد شیاطینطرد شیاطینبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدحرم آمریکاییحرم آمریکاییحج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیستخود را فدا کنید و دین عدل را به پا داریدخود را فدا کنید و دین عدل را به پا دارید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی