منطق استکبار جهانی

آری، در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را پیاده کند متهم به شرک خواهد شد، و «مفتی» ها و مفتی زادگان این نوادگان «بَلعَم باعورا»ها، به قتل و کفر او حکم خواهند داد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

اجل، فی منطق الاستکبار العالمی کل من یحاول ان یتبرا من الکفر و الشرک سوف یتهم بالشرک، و یفتی اصحاب الفتیا من احفاد (بلعم بن باعورا) بکفره و قتله. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Yes, according to the logic of the global imperialism whoever likes to declare immunity against disbelief and polytheism will be accused of being polytheist, and the muftis and complimentary offspring of these grandchildren of Bal`am Ba`ouras will issue verdict for his murder and being a disbeliever. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک منطق استکبار جهانی
کلیدواژه:
استکبار جهانیپذیرش قطعنامه 598مقاومتوهابیت