می‌شود به جای نمی‌شود

باید از مغز ملتها این «نمی‌شودها» را بیرون کرد و به جای آن، «می‌شودها» را گذاشت. ۱۸ مرداد ۱۳۵۹

علینا ان نزیل کلمه مستحیل و محال من اذهان الشعوب و نستبدلها بالإراده و التصمیم. ۲۷ رمضان ۱۴۰۰

These "impossibles" must be replaced in their minds with "possibles". August 9, 1980
دریافت طرح
اشتراک می‌شود به جای نمی‌شود
کلیدواژه:
استقلالخودکفاییخودباوریورزشکاراناستعمارما میتوانیم