نشانگر اسلام

جمهوری ما نشانگر اسلام است
افکار پلید فتنه‌جویان خام است

ملت به ره خویش جلو می‌تازد
صدام به دست خویش در صد دام است

دریافت طرح
اشتراک نشانگر اسلام
کلیدواژه:
شعرانقلاب اسلامی ایرانصداممردم