از بزرگترین جنایات آمریکا

مستشاران آمریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدین مواجه گشت، و از آن پس چه ستمها و چه جنایات که بر ملت ما وارد نشد. ۱۱ خرداد ۱۳۵۹

کان للمستشارین الامریکیین تدخل مباشر فی مقدرات بلدنا المظلوم. وإن فرض الحصانه القضائیه علی شعبنا المظلوم من قبل الشاه المخلوع السابق کان من اکبر جرائم امریکا وقد واجهت معارضه رجال الدین والشعب المتدین، وجری ما جری بعد ذلک علی شعبنا من الجرائم والمظالم. ۱۷ رجب ۱۴۰۰

American advisors direct interference in our destiny and the sanctity of our nation. It was the Shah's great treason to our nation that he imposed the capitalization to please the Americans. This was confronted by the nation and the clergies of the country. Since then, all types of crimes were committed against the nation. June ۲, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک از بزرگترین جنایات آمریکا
کلیدواژه:
استقلالمحمدرضا شاه پهلویکاپیتولاسیونروحانیتذلت