نمی‌خواهند باهم متحد شوید

دستهایی که می‌خواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، می‌خواهند ذخایر شما را به یغما ببرند، آنها نمی‌گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه‌شان با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت. ۲۳ آبان ۱۳۴۴

اولئک الذین یریدون نهب ثرواتکم، یریدون الاستیلاء علی ثرواتکم، لا یسمحون للعراق وایران ان یتحدا معاً، ولا یسمحون باتحاد ایران ومصر، او ترکیا وایران، لا یسمحون لهم بتوحید کلمتهم، ولن یسمحوا بذلک. ۲۰ رجب ۱۳۸۵

The hands that want to take your resources away from you, want to plunder your resources, they won't let Iraq and Iran, Iran and Egypt, Turkey and Iran unite together. They won't let them join forces. November 14, 1965

دریافت طرح
اشتراک نمی‌خواهند باهم متحد شوید
کلیدواژه:
جهان اسلاموحدت جهان اسلاماستعمارابرقدرتها