بسیج سازندگی

افرادی که در بسیج برای خدا خدمت می‌کنند، همه در حال عبادت هستند. ۲۵ فروردین ۱۳۶۴

انَّ الاشخاص فی التعبئه إنْ کانوا یعملون للّه فعملهم هذا عباده. ۲۳ رجب ۱۴۰۵

The individuals who are serving in Basij are serving God and performing act of worship. April 14, 1985

دریافت طرح
اشتراک بسیج سازندگی
کلیدواژه:
جوانان و وظایفبسیجبسیج سازندگیخدمت به مردمتحول روحی جوانانخدمت به محرومینخدمت به کشور