علم مهلک

علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، آن علم مضر است و که برای ملتها هلاکت می‌آورد. ما دانشگاهی می‌خواهیم که ما را از وابستگی‌ها بیرون بیاورد؛ ما را مستقل کند، تمام کشور ما را مستقل کند و از وابستگی‌ها خارج کند. ۴ خرداد ۱۳۶۰

العلم الذی یجرنا نحو امریکا او الاتحاد السوفیاتی هو علم مضر، انه علم یجلب الهلاک للشعوب. نرید جامعه تخرجنا من التبعیه، تحررنا، وتحرر کل البلاد وتخرجها من التبعیه. ۲۰ رجب ۱۴۰۱

The kind of know-how seeking that drags us toward America or the Soviet Union is harmful and is hazardous to the nations. We intend to have a university system that can free us from dependence upon others and can make us self-reliant. May 25, 1981

دریافت طرح
اشتراک علم مهلک
کلیدواژه:
استقلالعلماساتید دانشگاهیدانشجویانوابستگیدانشگاه و دانشگاهیان