فرهنگ استعماری و استبدادی

اجانب، خصوصاً آمریکا، کوشش دارند فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی و علمی ما را از محتوای اسلامی-انسانی-ملی خود خالی، و به جای آن فرهنگ استعماری-استبدادی بنشانند. 31 شهریور 1358

لقد سعی الاجانب، لاسیما امیرکا، ولازالوا الی تجرید ثقافتنا وبرامجنا الثقافیه والعلمیه من محتواها الإسلامی والانسانی والوطنی، واستبدالها بثقافه استعماریه استبدادیه. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

Foreigners particularly America have been trying to eliminate the national-human content of our culture and scientific programs and replace them with colonial and despotic ones. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک فرهنگ استعماری و استبدادی
کلیدواژه:
فرهنگدانش آموزاندانشگاه و انقلاب فرهنگیآمریکااستعماردانشگاه اسلامیارزشهای اسلامیاستبدادمدارسدانشگاه و دانشگاهیان