مامور انتقام

چه کسی است که نداند شاه نوکر و مامور آمریکا و تمامی شهیدان و عزیزان ما، خون‌بها و قربانیانی بودند که به خاطر آزادی از آنان گرفته شد و کار او ماموریتی بوده است که برای اربابان‏ خود به انجام رسانید و تا توانست انتقام آمریکا را از اسلام و مسلمین گرفت. ۶ مرداد ۱۳۶۶

علی من یخفی انّ الشاه عمیل وموظف لدی امریکا، وکان جمیع شهدائنا ضحیه لعمالته؛ إنّ ما قام به یمثل مهمه انجزها لاسیاده، وبذل ما بوسعه للثار لامریکا من الاسلام‏ والمسلمین. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

Who does not know that the Shah was a servant and an agent of America? Our martyrs and dear ones were the blood-money and victims which had been given for the sake of Iran's freedom. The Shah had accomplished a task entrusted to him by his masters and, took the revenge of America on Islam and Muslims to the extend he could. July ۲۸, ۱۹۸۷

دریافت طرح
اشتراک مامور انتقام
کلیدواژه:
رژیم پهلویآمریکاوابستگیاستعمارشهداجنایات پهلوی