این پیروزی مربوط به خدا بود

این پیروزی ارتباط به من نداشت؛ من یک طلبه هستم. و نباید این را به من متصل کنید. پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت. این پیروزی مربوط به خدا بود. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

هذا الانتصار لیس مرتبطاً بی، إننی مجرد طالب للعلوم الدینیه فلا ینبغی لکم ان تربطوا هذا الانتصار بی. إن الانتصار لا یرتبط بالشعب ایضاً، بل هو من عند اللّه. ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹

This victory had no relations with me. I am a clergy. Do not link it to me. This victory had no relations with the nation either. This victory was an act of God. May 20, 1979

دریافت طرح
اشتراک این پیروزی مربوط به خدا بود
کلیدواژه:
پیروزی انقلابایمان به خداملت ایرانایمان