حب دنیا را از قلب ما بیرون کن

خداوندا، زبان ما را از لغو نگهدار؛ دلهای ما را به خودت متوجه بفرما؛ ما را از غیر خودت منصرف بفرما؛ حب دنیا را از قلب ما بیرون کن. ۲۳ آبان ۱۳۴۴

اللّهم احفظ السنتنا من اللغو، ولا تکلنا الی غیرک. واخرج حب الدّنیا من قلوبنا. ۲۰ رجب ۱۳۸۵

O God, preserve our tongues from vain discourse. Turn our hearts towards Thee. Keep us from depending on anyone other than Thee. Cast the love of this world out of our hearts. November 14, 1965

دریافت طرح
اشتراک حب دنیا را از قلب ما بیرون کن
کلیدواژه:
اخلاقوابستگی به دنیادنیادنیا پرستیحب دنیا