ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.روحیه خودباوریروحیه خودباوریاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناناتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفس وابستگی به دنیا صفحه 2