جز ادامه جهاد راهی نیست...

هنگامی که می‌بینید خونهای برادران و خواهران بی‌گناه شما در سرزمین‌های مقدس فلسطین جاریست و سرزمین‌های ما اشغال شده و خانه‌هایمان به دست صهیونیستهای تبهکار ویران گشته است، در این شرایط جز ادامه جهاد راهی نیست. ۱۹ مهر ۱۳۴۷

فحینما ترون الصهاینه المجرمین فلیس من سبیل سوی مواصله الجهاد. ۱۸ رجب ۱۳۸۸

When you realize that the blood of your innocent brothers and sisters are shed in the holy land of Palestine and when you notice that our territories have been occupied at the hands of the Zionist criminals, under such circumstances there is no other course left but continuing of jihad. October 11, ۱۹۶۸

دریافت طرح
اشتراک جز ادامه جهاد راهی نیست...
کلیدواژه:
اسرائیلفلسطینشهداصهیونیسمقدس شریف