جوانان، پشتیبان حرکت کشور

با پشتیبانی ملت و همت جوانان عزیز تمام چرخهای اقتصادی و نظامی به طور شایسته در مسیر اسلام در حرکت است. و اگر ان شاء الله تعالی ملت و دست‌اندرکاران نظام اسلامی به همین منوال، یعنی متعهد به اسلام و احکام مقدس آن باشند، هر سال از سال دیگر در تمام ابعاد و مراحل قویتر و سرافرازتر خواهند بود. ۱۲ فروردین ۱۳۶۲

بفضل دعم الشعب وهمّه الشباب العزیز تدور عجله الاقتصاد والاعمار والدفاع عن الاسلام والوطن. وإذا ما واصل الشعب ومسوولو النظام الاسلامی تمسکهم بالاسلام واحکامه المقدسه -إن شاء اللّه-، فستتواصل المکاسب والانجازات فی کافه المجالات ومختلف الابعاد ویزداد البلد قوه وعزه عاماً بعد آخر. ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۳

With the backing of the nation and the courage of its beloved youth, all the wheels of the economy and the military are moving in a merited manner on the route to Islam. If the nation and the administrators of the Islamic system continue in this same manner, meaning be faithful to Islam and its blessed commandments, every year it shall emerge stronger and more glorious than the previous one in all respects. April 1, 1983

دریافت طرح
اشتراک جوانان، پشتیبان حرکت کشور
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیجوانانجوانان پس از انقلابامید