بیداری غرب‌زدگان

شما نسل جوان موظف هستید غربزده‌ها را از خواب بیدار کنید. ۲۷ تیر ۱۳۴۹

انتم ایها الجیل الشاب من واجبکم ان توقضوا المتغربین من سباتهم. ۱۴ جمادی الاول ۱۳۹۰

You, the young generation are duty bound to awaken the West-struck. July 18, 1970

دریافت طرح
اشتراک بیداری غرب‌زدگان
کلیدواژه:
غربزدگیجوانانجوانان و وظایفجوانان و بصیرتوابستگینه غربی نه شرقی