نترسیدن از حصر اقتصادی

آمریکا خیال نکند که با دخالت نظامی یا با حصر اقتصادی می‌تواند کاری بکند. ملتی که روزه می‌گیرد، ملتی که شهادت را قبول کرده، از این چیزها دیگر نمی‌ترسد. ۱۴ خرداد ۱۳۵۹

لا تتوهم امریکا انها تستطیع فعل شی‏ء من خلال التدخل العسکری، او بواسطه الحظر الاقتصادی. الشعب الذی یصوم، الشعب الذی یومن بالشهاده، لا یخاف من هذه الامور علیه. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

America should know that it cannot do anything by its military attack. Likewise, the economical blockade is of no use. A nation that observes fast and believes in martyrdom never fears these things. June 4, 1980

دریافت طرح
اشتراک نترسیدن از حصر اقتصادی
کلیدواژه:
اقتصادشهادتآمریکاتحریم اقتصادیمبارزهرابطه با آمریکا