نیمه خرداد...

سالها می گذرد حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

دیوان امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک نیمه خرداد...
کلیدواژه:
امام خمینیشعرچهارده خرداد 1368دیوان امام