بخشی از وصیتنامه شهید همت

مادرجان، به خاطر داری که من برای یک اطلاعیه امام حاضر بودم بمیرم ؟ کلام او الهام بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود گندیده من بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد.
بخشی از وصیتنامه شهید همت

دریافت طرح
اشتراک بخشی از وصیتنامه شهید همت
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتشهادت طلبیوصیت نامهشهدا