بخشی از وصیتنامه شهید باکری

سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر، عصر ظلم وستم، عصر کفر و الحاد،‌عصر مظلومیت اسلام وپیروان واقعی اش. عزیزانم شبانه روز باید شکرگزار خدا باشیم که سرباز راستین صادق این نعمت شویم... بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل کنیم تا بلکه قدری از تکلیف خود را در شکر گزاری بجا آورده باشیم.
بخشی از وصیتنامه شهید باکری

دریافت طرح
اشتراک بخشی از وصیتنامه شهید باکری
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتشهداشهادت طلبیوصیت نامه