دانشگاه مستقل

سالهاست که ما دانشگاه داریم- اگر این دانشگاهها یک دانشگاههایی بود که به نفع این ملت بود، یعنی این جوانهای ما را گذاشته بودند درست تحصیل کرده بودند، برنامه برنامه استعماری اگر نبود، آدم درست شده بود حالا. حالا جوانهای ما جوانهایی بودند که در مقابل دولت می‌ایستادند. اگر ما یک دانشگاه مستقل داشتیم، کار مملکت ما نمی‌رسید به اینجایی که هر جایش دست بگذاری خراب است. ۲۹ آبان ۱۳۵۷

لو کانوا یسمحون فیها لشبابنا باکتساب العلوم اکتساباً سلیماً، ولم تکن البرامج والمناهج استعماریه، لخرجت عناصر صالحه، ولکان شبابنا الیوم هم الذین یقفون فی مواجهه الحکومه. ولو کانت لنا جامعات مستقله، لما وصل وضع بلدنا إلی ما هو علیه الآن حیث الخراب یعمّ جمیع المجالات. 19 ذی الحجه ۱۳۹۸

it has been for many years now that we have had universities; if these universities had been to the benefit of this nation, if they had allowed our youth to receive a proper education, if the system had not been an imperialist one, then everything would have been put right by now and our youth would have been people who would have stood up to the government. If we had had one independent university then the country would not have found itself in the state that it is in today where everything is in ruins. November ۲۰, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک دانشگاه مستقل
کلیدواژه:
جواناندانشگاه قبل از انقلاب اسلامیدانشگاه و رسالت آندانشجویاندانشجو و تحصیلات خارج از کشوراستعماردانشگاه اسلامی