نوجوانان عزیز

جدیت کنید در تحصیل، جدیت کنید در یاد گرفتن معارف الهیه، جدیت کنید در اینکه خودتان را خوب بار بیاورید. ۲۸ اسفند ۱۳۵۷

جدوا واجتهدوا فی الدراسه وفی تعلم المعارف الالهیه، جدوا لتربیه انفسکم تربیه سلیمه. ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹

Be diligent in studying and learning the divine sciences, as your diligence will edify yourselves. March ۱۹, ۱۹۷۹ 

دریافت طرح
اشتراک نوجوانان عزیز
کلیدواژه:
امام خمینیجوانانتهذیبتزکیه نفسمعارفکودکاناهمیت تحصیلنوجوانانتحصیل