بتو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا

جان جهان

بتو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا
جز تو ای جان جهان، دادرسی نیست مرا
عاشق روی تو ام ای گل بی مثل و مثال
به خدا، غیر تو هرگز هوسی نیست مرا
با تو هستم ز تو هرگز نشدم دور، ولی
چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا
پرده از روی بینداز به جان تو قسم
غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا
گر نباشی برم ای پردگی هرجایی
ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا
مده از جنت و از حور و قصورم خبری
جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک بتو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار