فاجعه دردناک

بحق باید گفت که غصب فلسطین به دست اسرائیل متجاوز و با همکاری دولتهای بزرگ استعماری، برای همه مسلمین و نیز برای مسلمانان ایران فاجعه بود، فاجعه‌ای بسیار دردناک ۲۴ آذر ۱۳۵۷

الحقیقه یجب ان نقول: إن احتلال فلسطین بید إسرائیل بتعاون مع الدول الاستعماریه الکبری کان مصیبه لکل المسلمین، ولمسلمی ایران ایضاً، کان فاجعه مولمه جداً. ۱۴ محرّم ۱۳۹۹

the usurpation of Palestine by Israel and with the cooperation of great colonial governments was a tragedy for the entire Muslims and it was a painful tragedy for the Iranian Muslims. 14 December 1978

دریافت طرح
اشتراک فاجعه دردناک
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیلفلسطیناستعمارصهیونیسمقدس شریففاجعه خونین