از باد بهار بوی دلدار آمد

از باد بهٰار بوی دلدار آمد

دیوان اشعار امام خمینی (ره)
دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک از باد بهار بوی دلدار آمد
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار