لب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دید

لب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دید
آنکه مدحت کند از گفته خود مسرور است

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک لب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دید
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار