حلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجوی

حلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجوی
مرغ بال و پر زده، با زاغ هم پرواز نیست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک حلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجوی
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار