با که گویم راز دل را کس مرا همراز نیست

با که گویم راز دل را کس مرا همراز نیست
از چه جویم سرّ جان را در برویم باز نیست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک با که گویم راز دل را کس مرا همراز نیست
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار