سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش

سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش
آنکه سر در کوی دلبر نفکند، سرباز نیست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار