استوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد

اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد
بی‌زبان با بی‌دلان، هرگز سخن‌پرداز نیست

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک استوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار