از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟

لایق طوف حریم تو نبودیم اگر
از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار