به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟

به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟
آنکه جوید به حرم منزل و ماوای‌ تو را

دیوان اشعار امام خمینی(ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام رضا (ع)دیوان اماماشعار امامدیوان اشعار