اتفاق کلمه داشته باشید

اتفاق کلمه داشته باشید که اگر این پایگاه اتفاق کلمه را از شما گرفتند بدانید که شکست می خورید. 1 بهمن 1357

دریافت طرح
اشتراک اتفاق کلمه داشته باشید
کلیدواژه:
وحدت و ضرورت آنوحدت و فقدان آنوحدت