میوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیآگاه باشید! می خواهند ما را به زمان اختناق برگردانندآگاه باشید! می خواهند ما را به زمان اختناق برگرداننداتفاق کلمه داشته باشیداتفاق کلمه داشته باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی