آگاه باشید! می خواهند ما را به زمان اختناق برگردانند

بیدار باشید، در کمین هستند. آنها می‌خواهند تفرقه بیندازند. تفرقه انداختن، برگشتن به زمان اختناق و استبداد است. 27 اسفند 1357

انتبهوا! انهم یتربصون بنا ویسعون لبث الفرقه بیننا. بث الفرقه سیعیدنا الی عهد القمع و الاستبداد. ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹

Be vigilant,The enemies are lurking. They are scheming to sow seeds of discord. That causing discord means a return to the time of suppression and despotism. 18 March 1979

دریافت طرح
اشتراک آگاه باشید! می خواهند ما را به زمان اختناق برگردانند
کلیدواژه:
نفوذوحدت و فقدان آنوحدت