عرفان

قرآنِ صاعد
اگر قرآن نبود...
تحوّلِ بعثت
همین مناجات شعبانیه...
چراغِ راه
در رفع حُجُب بکوش
بحثی غیر حق تعالی نیست
فرسنگ‌ها دوری
موضوع فلسفه، مطلق وجود است
در رفعِ حُجُب کوش نه در جمعِ کتب
میزانِ اعمال، انگیزه است
خودت را بزرگ نبین
عارف واقعی گوشه‌نشین نیست
عارفِ واقعی در میدان است
مبتلا به استدراج شدم...
قرآن کریم- سرچشمه فیّاض معرفه اللَّه
عرفانی‌ترین کتاب