عرفان

همین مناجات شعبانیه...
مبتلا به استدراج شدم...
قرآن کریم- سرچشمه فیّاض معرفه اللَّه