حزب بعث

دژ محکم کشور
دعوت مردم عراق به قیام
کمک به معاودین عراقی
ایستادن در مقابل ایران، ایستادن در برابر قرآن
تحریک مردم و ارتش عراق به قیام
آگاه کردن ارتش عراق
آگاهی بخشی نسبت به ماهیت صدام
شروع جنگ توسط رژیم عراق
تفاوت اهداف ارتش ایران وعراق
تفاوت انگیزه ارتش ایران و عراق برای جنگ‌
آگاه کردن ملت عراق
دعوت مردم عراق به براندازی حزب بعث
محو قرآن و استقلال
قیام بر علیه حزب بعث عراق
هشدار به حامیان صدام
پرهیز از حمایت صدام
نقش کنفرانس طائف در تجاوز عراق
همدردی با معاودین عراقی
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود
توطئه چینی برای سقوط اسلام
قیام علیه حزب بعث
آمریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ
دعوت مردم عراق به همکاری با قوای ایرانی
دعوت مردم عراق به حمایت از قوای ایران
هشدار به ملت عراق
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
دفاع تا سقوط حزب بعث عراق
افشای ماهیت حزب بعث
تشویق ارتش عراق به قیام
ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم
هشدار به دولتهای منطقه
پاسخ به مخالفان جنگ
تذکر به دولتهای وابسته مرتجع
جنگ تا برچیدن حزب عفلقی
آگاه کردن کشورهای منطقه
صدام و حزب بعث عامل تجاوزات
عدم اعتقاد به اسلام
عدم خستگی ایران از جنگ
حامیان جنایات صدام